Welkom bij Gewoon Kunst

De Eco & Lifestyle store met een slow living mission

#gewoonkunstcommunity

Juni 2020
PRIVACY POLICY
Gewoon Kunst respecteert de privacy van haar website, in het bijzonder de rechten van
bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege
volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en
geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de
mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op
de website van de Autoriteit persoonsgevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Totdat u op de website het gebruik van cookies accepteert, plaatsen wij geen nietgeanonimiseerde analytische cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het
voorzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.
ARTIKEL 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website ( hierna ook ‘De website’): www.gewoonkunst.com
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoon gegevens ( hierna ook: ‘De beheerder’):
Gewoon Kunst, KVK 77834844, te Nuenen.

ARTIKEL 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk.
U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken
voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinde, dan wel voor enige commerciële
aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

ARTIKEL 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, animatie, videobeelden, geluiden,
alsook alle technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren en
meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door
intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke
wijze dan ook, van het geheel of slechts Eem onderdeel ervan, met inbegrip van technische
applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten
strengste verboden. Indien de de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk,
kan dat niet worden opgevat als stilzwijgend toestemming dan wel het afzien van
rechtsvervolging.
Juni 2020

ARTIKEL 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan beheerder op ieder moment:
• De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de
gehele of een gedeelte van de website
• Alle informatie verwijderen. Die het functioneren van de website kan vertonen of in strijd is met
nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet etiquette
• De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

ARTIKEL 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordlijk voor falen, storingen moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn
functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de
website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw
apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder randere virus aanvallen op het internet, U
bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de geven die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd
• Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website,
is beheerder gerechtigd alle schade die beheerder dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te
verhalen.

ARTIKEL 6 – het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Gewoon Kunst. Onder persoonsgegevens worden
verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden
geindentificeerd, met name aan de hand van een indentificatie zoals, een naam, een id. nr.
locatiegegevens, een online indentificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor een
fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale indentiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door
de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde het verwerken van
uw bestellingen.

ARTIKEL 7 – Uw rechten tot betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of
wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem op betreffende verwerking, alsmede
het recht tegen verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevens overdraagbaarheid. U
kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@gewoonkunst.com
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs,
waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u
contact worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw
Juni 2020
verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze
termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

ARTIKEL 8 – verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet -of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld,
worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten,
waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van
deze privacy bepaling vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten
van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op
het moment van het vragen van de gegevens.

ARTIKEL 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@gewoonkunst.com
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere
daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder
is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

ARTIKEL 10 – Bewaartermijn gegevens
De door beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaar voor de duur
zoals deze bij wet is bepaald.

ARTIKEL 11 – Cookies
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de
harde schijf van uw computer. Een cookie bevat geveins zodat u bij elk bezoek aan onze
website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u
in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie -en login
informatie.
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website.
Op basis van informatie o er bezoekersaantallen, populatie pagina en onderwerpen. Op deze
wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften
van bezoekers van onze website. We kunnen nier zien wie onze website bezoekt of vanaf welke
pc het bezoek plaatsvindt.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
– Geen overige cookies
4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of
derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
Juni 2020
5. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, het beheer en het verwijderen van cookies
voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies

ARTIKEL 12 – beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen
rechten worden ontleend.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats
van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden,
behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

ARTIKEL 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Gewoon
Kunst, hallo@gewoonkunst.com