Welkom bij Gewoon Kunst

De Eco & Lifestyle store met een slow living mission

#gewoonkunstcommunity

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven of uit de context anders blijkt:
1. Gewoon Kunst: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Gewoon Kunst gevestigd te Nuenen, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder KvK-nummer ; 77834844
2. klant: de wederpartij die via de website een bestelling plaatst bij Gewoon Kunst;
3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Gewoon Kunst en de klant;
4. website: de website www.gewoonkunst.com

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die via de website tussen Gewoon Kunst en de klant tot stand komt.

Artikel 3. Aanbieding
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw en exclusief verzendkosten.
3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.4. Afbeeldingen, prijzen en verder door Gewoon Kunst verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Gewoon Kunst
niet.
3.5. Gewoon Kunst is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de
website.
3.6. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen
4.1. Alle afbeeldingen en gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website
gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de gehele bestelprocedure via de website heef doorlopen.
5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Gewoon Kunst de klant via de e-mail een bevestiging dat
Gewoon Kunst de bestelling heef ontvangen. In deze bevestiging email is het bestelnummer van de klant opgenomen.

Artikel 6. Account
6.1. De klant kan op de website een account aanmaken middels het invullen van het online registratieformulier.
6.2. Het wachtwoord en de gebruikersnaam die de klant gebruikt om in te loggen op de website dient de klant geheim te houden.

Artikel 7. Betaling
7.1. De klant kan de via de website bestelde producten betalen:
1. middels iDEAL;

7.2. Na ontvangst van de betaling, gaat Gewoon Kunst over tot het uitvoeren van de bestelling en stuurt Gewoon Kunst de klant een e-
mail dat de betaling is ontvangen.

Artikel 8. Levering
8.1. De door Gewoon Kunst opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
8.2. De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, via de website aan de klant kenbaar
gemaakt.

Artikel 9. Kortingscode
9.1. De geldigheidsduur van de kortingscode staat in de e-mail vermeld waarin de kortingscode wordt verstrekt. Na het verstrijken van de
geldigheidsduur kan de kortingscode niet meer gebruikt worden.
9.2. De kortingscode is niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 10. Herroepingsrecht
10.1. De klant heef het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd, ongewassen en voorzien van zijn originele labels,
verpakkingen, etc.
10.2. Het pakket met de producten die de klant wenst te retourneren dient binnen 14 dagen na de levering aan de klant bij Gewoon Kunst
te worden aangeboden door de postbezorger. Producten die niet binnen deze termijn worden aangeboden worden door Gewoon Kunst
niet geaccepteerd.
10.3. De klant dient via de e-mail, binnen 7 dagen na de levering van de bestelling, naar het e-mailadres hallo@gewoonkunst.com een
beroep te doen op zijn herroepingsrecht. In deze e-mail dient de klant de volgende gegevens te vermelden:

1. zijn contactgegevens;
2. het bestelnummer;
3. de producten die hij wenst te retourneren.
Bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant schrifelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het
ontbindingsrecht.
10.4. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren
van het product voor rekening van de koper.
10.5. Gewoon kunst zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde
producten reeds betaalde gelden restitueren.

Artikel 11. Klachten en vragen over de bestelling
11.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Gewoon Kunst gemeld te worden. Indien de klant het
pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de
beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Gewoon Kunst meldt, dan is Gewoon Kunst niet aansprakelijk voor die beschadiging of het
gebrek.
11.2. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
klacht@gewoonkunst.com
11.3. Klachten worden door Gewoon Kunst binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30
dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Gewoon Kunst kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een
gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
12.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heef. Gewoon
Kunst is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
12.3. Gewoon Kunst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de klant lijdt doordat ongeautoriseerde derden gebruik
hebben gemaakt van de inlogcodes van de klant.
12.4. Gewoon Kunst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gewoon Kunst is uitgegaan van door de klant
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.5. IndienGewoon Kunst aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gewoon Kunst beperkt tot het
factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13. Overmacht
13.1. In geval van overmacht is Gewoon Kunst niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en
voor zover Gewoon Kunst als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heef gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben
gehad.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Gewoon Kunst geleverde producten geheel en
onvoorwaardelijk te respecteren.
14.2. Zonder voorafgaande schrifelijke of elektronische toestemming van Gewoon Kunst mag de klant geen informatie, teksten, logo’s,
merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heef verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of
publiceren.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van
elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 17. Beveiliging en internet
17.1. Gewoon Kunst zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde
toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Gewoon Kunst kan ter zake
geen garantie geven.

Artikel 18. Slotbepalingen
18.1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden
heef aanvaard.
18.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.
18.3. Op elke overeenkomst tussen Gewoon Kunst en de klant is Nederlands recht van toepassing.
18.4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Gewoon Kunst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement waar Gewoon Kunst gevestigd is. De klant heef 1 maand de tijd nadat Gewoon Kunst zich schrifelijk jegens de klant op
dit beding heef beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.